Các điều khoản quy định việc sử dụng Thuongmai247.com

Quý vị vui lòng đọc kỹ các điều khoản quy định của Sàn Giao dịch Thương mại 247 (sau đây gọi là “Thuongmai247.com”). Khi truy cập Website này, người sử dụng Website tự động bị ràng buộc bởi các điều khoản quy định dưới đây. Chúng tôi sẽ cập nhật hoá những chỉnh sửa bổ sung đối với các điều khoản này nếu phát sinh.

Nếu người sử dụng Website không đồng ý với các điều khoản quy định, xin vui lòng không truy cập Website này.

CKVN.COM nghiêm cấm mọi hình thức sử dụng không được cho phép đối với Website và các hệ thống của CKVN.COM, bao gồm việc truy cập không được cho phép vào các hệ thống của CKVN.COM, sự lạm dụng, sử dụng sai đối với mật khẩu (passwords) hoặc bất cứ thông tin nào đưa trên website này.

Người sử dụng Website cần biết rằng CKVN.COM có thể công bố hoặc chuyển giao bất cứ thông tin nào mà người sử dụng cung cấp thông qua website này đến: (i) bất cứ đơn vị trực thuộc hoặc nhà cung cấp thông tin nào của CKVN.COM (ii) bất cứ một cá nhân hoặc tổ chức được người sử dụng Website đồng ý và (iii) khi CKVN.COM có quyền hoặc nghĩa vụ hoặc bị buộc phải công bố các thông tin đó theo quy định của pháp luật.

Thông qua việc sử dụng và cung cấp thông tin đối với Website này, người sử dụng đồng ý với việc CKVN.COM có quyền chuyển xử lý các thông tin trên đến bất cứ quốc gia nào trên thế giới nếu CKVN.COM thấy cần thiết hoặc hợp lý để làm như vậy.

Người sử dụng website đồng ý với việc CKVN.COM kiểm soát, theo dõi và ghi lại bất cứ việc sử dụng nào đối với Website này.

Các quy định về bản quyền

Tất cả các sản phẩm của các tác giả trên Website của CKVN.COM www.ckvn.com  (sau đây gọi là “Website”) bao gồm mọi hình thức thiết kế, nội dung, âm thanh, và hình ảnh đều thuộc quyền sở hữu của APM Media. (CKVN.COM) trừ trường hợp do chính CKVN.COM công bố khác đi. Trừ phi được thông báo chính thức trên website này, nếu không có văn bản đồng ý chính thức của CKVN.COM các bản quyền nêu trên không được phép sao chép, chuyển giao, trưng bày, trình chiếu, phân phối, lưu trữ cho sử dụng về sau dưới bất cứ hình thức nào. Dưới sự thông báo chính thức của CKVN.COM, người sử dụng website có thể download (tải xuống) và in trên giấy những thông tin trên Website cho mục đích sử dụng cá nhân với điều kiện người sử dụng phải giữ nguyên bất cứ tác quyền hoặc thông báo nào chứa đựng trong các thông tin được tải xuống.

Các quy định về thương hiệu

“CKVN.COM”, “APM Media.”, biểu tượng (logo) của CKVN.COM là các thương hiệu thuộc về APM Media.. CKVN.COM nghiêm cấm mọi hình thức ăn cắp hoặc lạm dụng các thương hiệu nêu trên.

Các quy định về nội dung và tài liệu trên Website CKVN.COM

Các thông tin trên Website này chỉ dành cho các mục đích thông tin thuần tuý. Các thông tin này có thể tin cậy được nhưng CKVN.COM không chịu trách nhiệm đảm bảo cho sự hoàn thiện, cập nhật hoặc chính xác của chúng.

Việc chỉnh sửa, bổ sung tất cả các thông tin, tài liệu, các điều khoản quy định về việc sử dụng Website này được CKVN.COM thực hiện mà không cần thông báo đến người sử dụng Website.

Người sử dụng Website này đồng ý rằng (i) người sử dụng không được tham gia vào bất cứ hoạt động nào liên quan đến Website này trái với pháp luật hiện hành và các điều khoản quy định trong các hợp đồng giữa người sử dụng Website và CKVN.COM và (ii) trong các trường hợp việc truy cập một số phần của Website này yêu cầu thông tin định danh (user idenfication) và mật khẩu (password), người sử dụng phải tự thiết lập các quy trình bảo mật hoặc hạn chế đối với những cá nhân khác trong việc sử dụng các thông tin định danh và mật khẩu của mình.

CKVN.COM hoặc nhà cung cấp của CKVN.COM được quyền chấm dứt hoặc thay đổi bất cứ hình thức thông tin, sản phẩm, hoặc dịch vụ nào trên Website này mà không cần thông báo trước và không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với người sử dụng Website này về những thay đổi đó. Các thông tin trên Website được cập nhật theo ngày tháng chứa trong chúng và CKVN.COM không chịu bất cứ nghĩa vụ nào đối với việc cập nhật hoặc chỉnh sửa các thông tin đó.

CKVN.COM có quyền hủy bỏ bất cứ hoặc tất cả các thông tin trên Website, sự cung cấp hoặc chuyển tải các thông tin trên mà không cần thông báo đến người sử dụng Website. Bên cạnh đó, với việc cung cấp thông tin, sản phẩm, dịch vụ trên Website này, CKVN.COM không thực hiện bất cứ hình thức phân phối hoặc mời chào nào đến người sử dụng Website trong việc sử dụng các thông tin, sản phẩm, dịch vụ nêu trên trong những hoạt động liên quan đến Toà án trong trường hợp các thông tin, sản phẩm, dịch vụ nêu trên bị cấm bởi pháp luật.

Những trường hợp Website có thể không truy cập được

Website này có thể không truy cập được hoặc quá trình truy cập bị trì hoãn, hạn chế hoặc diễn ra chậm trong những trường hợp sau đây:

- Hệ thống phần cứng bị hỏng bao gồm máy vi tính của cả người sử dụng Website, servers, networkds, đường truyền viễn thông, thiết bị điện tử máy móc liên kết bị hỏng;

- Hệ thống phần mềm bị hỏng, bao gồm bugs, errors, viruses, các vấn đề cấu hình, sự mất nhất quán của các hệ thống, các phần mềm, mã không đọc được hoặc bất cứ vấn đề liên quan nào;

- Sự quá tải đối với công suất hệ thống;

- Hư hại gây ra do thời tiết, động đất, chiến tranh, đình công, nổi loạn, nội chiến, hoả hoạn, lũ lụt, cháy nổ, hoặc các thiên tai khác;

- Các chính sách hạn chế của Chính phủ, luật pháp; hoặc

- Bất cứ vấn đề nào nằm ngoài tầm kiểm soát của CKVN.COM.

Trong trường hợp việc truy cập Website này không thực hiện được, bị trì hoãn, hoặc hạn chế hoặc diễn ra chậm, người sử dụng có thể không chuyển được các thông tin của mình hoặc các thông tin này có thể không được xử lý nhanh hoặc người sử dụng không tải được thông tin đúng lúc. Nếu hoạt động của người sử dụng phụ thuộc vào các hình thức liên lạc như vậy với CKVN.COM, trong trường hợp việc sử dụng website bị trì hoãn hoặc bị dừng, người sử dụng có thể bị mất thông tin.

Quy định về việc kết nối với các Website khác

Việc Website CKVN.COM kết nối với các Websites khác chỉ dành cho mục đích cung cấp đường dẫn đến các nguồn thông tin có thể hữu ích đối với người sử dụng Website của CKVN.COM và CKVN.COM không có bất cứ một kiểm soát nào hoặc chịu bất cứ một trách nhiệm nào đối với nội dung, sản phẩm, dịch vụ của các Websites kết nối nói trên, bao gồm sự chính xác, hoàn chỉnh, độ tin cậy của các thông tin trên các Websites đó.