Tổng hợp kết quả kinh doanh trên HSX

Thứ ba - 01/11/2011 11:18
Các doanh nghiệp trên HSX là HAS, TDC, PAN, MCP và VSI công bố kết quả kinh doanh quý 3 và lũy kế 9 tháng năm 2011.
* Công ty Cổ phần HACISCO (mã HAS) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 3 đạt 8,4 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2011 đạt 17,8 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 3 đạt 98,5 triệu đồng, lũy kế 9 tháng năm 2011 đạt 5,6 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) 9 tháng năm 2011 đạt 701 đồng, EPS quý 3 đạt 12 đồng.

HAS cho biết trong quý 3, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 131,9 triệu đồng so với 397,2 tỷ đồng của quý 3/2010, thu nhập từ hoạt động kinh doanh tài chính đạt 565 triệu đồng so với 10 triệu của quý 3/2010 nhưng do quản lý doanh nghiệp của công ty quý 3 tăng 13,12% so với quý 3/2010. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng chủ yếu bởi chi phí tiền lương khối quản lý của công ty quý 3/2011 đã trích vào chi phí là 1,1 tỷ đồng trong khi đó chi tiêu này trong quý 3/2010 chi đạt 567 tỷ đồng. Mặt khác, quý 3/2011 lợi nhuận khác của công ty là số âm trong khí quý 3/2010 do thanh lý một số tài sản cố định nên chỉ tiêi này tăng 175,7 triệu đồng.

Năm 2011, HAS dự kiến doanh thu đạt 90 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 8 tỷ đồng; cổ tức từ 8-10%.

* Công ty Cổ phần Kinh doanh và phát triển Bình Dương (mã TDC) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 3 đạt 288 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2011 đạt 1.049,6 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 3 đạt 32,7 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2011 đạt 98,6 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) 9 tháng năm 2011 đạt 986 đồng, EPS quý 3 đạt 328 đồng.

TDC cho biết, lợi nhuận sau thuế quý 3/2011 tăng 101,39% so với cùng kỳ là do doanh thu thuần của TDC tăng 74,03% dẫn đến lợi nhuận sau thuế quý 3 năm 2011 tăng 101,39% so với cùng kỳ là do nguồn thu tăng chủ yếu từ lĩnh vực Kinh doanh thương mại và kinh doanh Bất động sản.

Năm 2011, TDC dự kiến giá trị sản lượng sản xuất đạt 1.287,1 tỷ đồng; tổng doanh thu đạt 1.744 tỷ đồng; lợ nhuận trước và sau thuế đạt 277 và 208,6 tỷ đồng; EPS đạt 2.087 đồng.

* Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình (mã PAN) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 3 đạt 61,8 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2011 đạt 173,3 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 3 đạt 5,5 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2011 đạt 6,5 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) 9 tháng năm 2011 đạt 598 đồng, EPS quý 3 đạt 487 đồng.

PAN cho biết, lợi nhuận trước thuế quý 3 đạt 7,1 tỷ đồng tăng 294,4% so với cùng kỳ (1,8 tỷ đồng) là do sự tăng trưởng ổn định trong việc cung cấp lợi nhuận từ hoạt động dịch vụ và thương mại, ngoài ra hoạt động tài chính quý 3 này cũng đạt kết quả tốt đóng góp vào lợi nhuận trước thuế trong kỳ là 3,14 tỷ đồng.

PAN dự kiến năm 2011, tổng doanh thu đạt 250 tỷ đồng; tổng lợi nhuận trước thuế đạt 25 tỷ đồng; cổ tức 10%.

* Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu (mã MCP) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 3 đạt 96,5 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2011 đạt 254,5 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 3 đạt 6,6 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2011 đạt 21,2 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) 9 tháng năm 2011 đạt 2.303 đồng, EPS quý 3 đạt 667 đồng.

MCP cho biết lợi nhuận trước thuế quý 3 của công ty đạt 8,8 tỷ đồng bằng 296% so với cùng kỳ năm trước là do doanh số quý 3 năm nay tăng so với cùng kỳ là do giá bản sản phẩm và sản lượng tăng; chi phí sản xuất giảm do khấu hao trên 1 đơn vị sản phẩm giảm và giá các loại nguyênh liệu chủ yếu không tăng do tồn kho.

MCP dự kiến tổng doanh thu năm 2011 đạt 320 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 27 tỷ đồng; cổ tức 18%.

* Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng cấp thoát nước (mã VSI) công bố kết quả kinh doanh công ty mẹ với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 3 đạt 91,1 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2011 đạt 233,6 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 3 đạt 685 triệu đồng, lũy kế 9 tháng năm 2011 đạt 6,2 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) 9 tháng năm 2011 đạt 516 đồng.

VSI cho biết, lợi nhuận sau thuế quý 3 này chỉ bằng 13% so với cùng kỳ (5,3 tỷ đồng) là do các yếu tố chi phí đầu vào (nguyên vật liệu, nhân công, chi phí máy...) chi phí lãi vay năm 2011 tăng cap gấp 3,5 lần so với cùng kỳ, giá vốn bán hàng quý 3/2011 chiếm 87% doanh thu, trong khi cùng kỳ là 82% doanh thu.

Năm 2011, VSI dự kiến tổng giá trị sản lượng đạt 500 tỷ đồng; tổng doanh thu 420 tỷ đồng; tổng lợi nhuận trước thuế đạt 35 tỷ đồng; cổ tức 15%.
Tags 3227 n/a

Nguồn tin: Minh Hà - VnEconomy

Những tin mới

Những tin cũ