»

Bản tin Thương Mại 247

Bản tin Thương Mại 247 là chuyên trang của Sàn Giao dịch Thương mại Điện tử 247 thuộc Mạng Tài Chính Việt Nam.

Sàn Giao dịch Thương mại Điện tử 247

Năm 2010, Sàn Giao dịch Thương mại Điện tử 247 chính thức hoạt động tại địa chỉ: www.thuongmai247.com với 3 thành phần chính: Sàn Giao dịch TMĐT, Bản tin Thương mại 247 và Danh bạ Doanh nghiệp Thương mại 247.