Giới thiệu

Các điều khoản quy định việc sử dụng Thuongmai247.com

Quý vị vui lòng đọc kỹ các điều khoản quy định của Sàn Giao dịch Thương mại 247 (sau đây gọi là “Thuongmai247.com”). Khi truy cập Website này, người sử dụng Website tự động bị ràng buộc bởi các điều khoản quy định dưới đây. Chúng tôi sẽ cập nhật hoá những chỉnh sửa bổ sung đối với các điều khoản này...